QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần 50.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HU Châu Thành
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc