QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/10/2019
Nội dung: - Kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Cơ quan Tỉnh đoàn
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; theo Quyết định số 425-QĐ/VPTU