QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/10/2019
Nội dung: - Nghe BC kết quả khiếu nại khu dân cư khóm 3, phường 1, TPCL; Họp (trực tuyến) giải quyết khiếu nại lĩnh vực đất đai.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - PTH-VPTU