QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/10/2019
Nội dung: - (Bổ sung) Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH Hội ND Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường