QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/10/2019
Nội dung: - Đi công tác cơ sở.
Thời gian: - 01 ngày
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: