QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/10/2019
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 2
Thời gian: - 10 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đảng viên Chi bộ 2