QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 571 KB)
3442-CVPTU.signed.pdf571 (Kbytes)
Ngày: 23/10/2019
Nội dung: -Họp BCĐ công tác nhân quyền tôn giáo và ANTT-VH Tỉnh
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Có thư mời kèm theo