QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/10/2020
Nội dung: - (Đình lại) Nghe báo cáo hoạt động của Tổ công tác tuyên truyền vận động theo Quyết định 1426-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - BDVTU chuẩn bị