QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 21/10/2019
Nội dung: -Dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV
Thời gian: - 03 ngày
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: