QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; P.TH; P.KTXH