QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 19/10/2019
Nội dung: - Dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Tại TT Thanh Bình
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - P.KTXH