QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2020
Nội dung: - Đi công tác.
Thời gian: - 01 ngày
Địa điểm: - Tại TP.Hồ Chí Minh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: