QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo"
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: