QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 19/10/2019
Nội dung: - Đi công tác.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Nam Định
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PKT-XH