QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/10/2019
Nội dung: - Kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ tại Văn phòng Thị uỷ Hồng Ngự.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Văn phòng Thị uỷ Hồng Ngự
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc (Theo Quyết định 408-QĐ/VPTU)