QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2020
Nội dung: - Gặp gỡ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách Phố Sen.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT Nhà khách Phố Sen
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - LĐ VPTU; Tất cả CB, CC, NLĐ VPTU, NKPS