QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 17/10/2019
Nội dung: - Hội thảo cấp Tỉnh Đề tài "tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về mô hình "Hội quán"
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - BDVTU chuẩn bị các nội dung liên quan; P.TH; P.KTXH