QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/10/2020
Nội dung: - Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh.
Thời gian: - 10 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: