QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/10/2019
Nội dung: - Dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội hoá XIV.
Thời gian: - 01 tuần
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: