QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/10/2019
Nội dung: - Tiếp xúc cử tri.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: