QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/10/2020
Nội dung: - Dự họp Đoàn đại biểu số 13 (Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh).
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT ĐUK CQ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc