QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (4, 911 KB)
909-CVTU(hop bao Quy 3).signed.pdf596 (Kbytes)
1-1- Chuong trinh hop giao ban quy 3-2019 (10-10) (moi).doc80 (Kbytes)
2- KHTU Thực hiện Chỉ thị 35 (Toc).doc121 (Kbytes)
1-BCVPTU ket qua thuc hien nhiem vu trong tam Quy 3 nam 2019 (Đ).doc114 (Kbytes)
Ngày: 10/10/2019
Nội dung: - Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh uỷ với thường trực cấp uỷ huyện và tương đương quý 3 năm 2019.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PTH; PKT-XH (Có thư mời kèm theo)