QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Lễ khởi công xây dựng Khu lưu niệm An ninh khu VIII tại Đồng Tháp.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại H.Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: