QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 695 KB)
173-KHTU.signed.pdf695 (Kbytes)
Ngày: 15/10/2019
Nội dung: - Tiếp Đoàn cán bộ nguồn Trung ương
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Theo Kế hoạch 173-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ