QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 516 KB)
175-KHTU (KHAN).signed.pdf516 (Kbytes)
Ngày: 27/10/2019
Nội dung: - Tiếp Đoàn công tác Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
Thời gian:
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Theo Kế hoạch 175-KH/TU