QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/10/2019
Nội dung: - Làm việc với Cty Ausfeed về dự án giống tại huyện Cao Lãnh.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: