QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/10/2020
Nội dung: - Gặp gỡ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Trưởng, phó các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận, UBKTTU; trưởng, phó các phòng trực thuộc các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận, UBKTTU; đại diện LĐVPTU; PKT-XH