QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/10/2019
Nội dung: - (Đình lại) Kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại BTGTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; theo Quyết định số 422-QĐ/VPTU