QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 544 KB)
02-QDTBVK thanh lap TGV VK sua doi bo sung (04-10).signed.pdf544 (Kbytes)
Ngày: 22/10/2019
Nội dung: - Họp Tổ Biên tập Văn kiện và Tổ biên tập nội dung công tác xây dựng Đảng
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đ/c Thi; đ/c Thắng; đ/c Kim Loan; Đ/c Biết; đ/c Du; đ/c Kiên; đ/c Sơn Tra; đ/c Dũng; Tộc-VPTU (Theo Khoản 2, Khoản 4 Quyết định 02-QĐ/TBVK)