QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 692 KB)
4178-CVVPTU.signed.pdf692 (Kbytes)
Ngày: 02/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Họp Tổ Tiếp tân - Hậu cần.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Thành viên Tổ Tiếp tân - Hậu cần; Thành viên được phân công theo Kế hoạch 03-KH/TBPV (Có thư mời kèm theo)