QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/10/2019
Nội dung: - Kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ tại Văn phòng Huyện uỷ Thanh Bình.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Văn phòng Huyện uỷ Thanh Bình
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc (Theo Quyết định 407-QĐ/VPTU)