QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/10/2020
Nội dung: - Họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: