QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/10/2019
Nội dung: - Dự kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2019)
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại Văn phòng Tỉnh uỷ
Người chủ trì:
Thành phần: - CB, CC, VC Văn phòng Tỉnh uỷ