QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT BDVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: