QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/10/2019
Nội dung: - Quy hoạch phân khu khu vực Quảng Khánh - Rạch Dầu và quy hoạch mở rộng khu 500 căn.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: