QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể
Thời gian: - 13 giờ
Địa điểm: - Tại PH TT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - BCĐ TW mời