QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 10/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: