QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 17/10/2019
Nội dung: - Tiếp công dân
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - BNCTU chuẩn bị các nội dung liên quan; LĐVPTU; PTH