QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/10/2019
Nội dung: - Làm việc với Tổ văn kiện về ANQP, đối ngoại và PCTN.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Thành viên Tổ biên tập nội dung về QPAN