QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 527 KB)
3408-CVVPTU.signed.pdf527 (Kbytes)
Ngày: 15/10/2019
Nội dung: - Họp Tiểu ban Văn kiện + các Tổ biên tập Văn kiện.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐVPTU; PTH; PKT-XH (có thư mời kèm theo)