QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 12/10/2020
Nội dung: - (Đình lại) Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020
Thời gian: - 14 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: