QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/10/2019
Nội dung: - Tiếp công dân định kỳ.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Ban Tiếp công dân
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: