QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/10/2019
Nội dung: - (Bổ sung) Nói chuyện với CB chủ chốt thành phố Cao Lãnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại Nhà khách Phố Sen
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH