QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 544 KB)
02-QDTBVK thanh lap TGV VK sua doi bo sung (04-10).signed.pdf544 (Kbytes)
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - ( Đình lại) Làm việc với Tổ Biên tập Văn kiện và Tổ biên tập nội dung về công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đ/c Lê Thành Công; Đ/c Trần Văn Sáu; TV Tổ Biên tập DV, MTTQ, ĐT (Theo Khoản 2 và Khoan 5 Quyết định 02-QĐ/TBVK)