QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/10/2019
Nội dung: - Dự họp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngay, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Ban Tiếp công dân
Người chủ trì:
Thành phần: - PTH-VPTU