QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/10/2019
Nội dung: - Khảo sát hoạt động Trường Trung cấp nghề huyện Thanh Bình.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Thanh Bình
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: