QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/10/2019
Nội dung: - Làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đại diện LĐ BTCTU; đại diện lãnh đạo BNCTU; LĐVPTU; P.TH