QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/10/2019
Nội dung: - Dự Tổng kết ngành Nông nghiệp
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH