QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 21/10/2019
Nội dung: - Họp bàn công tác tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Tỉnh năm 2019
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT-A BTGTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường