QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - (Dời qua chiều 25/10) Họp lệ Chi bộ 1
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đảng viên Chi bộ 1